slovakczech
Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
(Po-Pa, 8 -16)
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
OBCHODNÍ PODMÍNKY


Článek I.
Základní informace


Tyto obchodní podmínky se vztahují na smlouvy uzavřené na dálku v e-shopu www.nafotky.sk, www.nafotkycz.cz, www.albenrahmen.com, mezi prodávajícím a kupujícím podle Zákona na ochranu spotřebitele č. 102/2014 Sb.


Prodávajícím je: ROKIJA s. r. o., Kopčianska 63, Bratislava 851 01. IČO 46000500, DIČ 2023184801. Tel. 0911 991 514, e-mail: info@nafotky.sk. Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 70385/B.


Kupujícím je spotřebitel, tj fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti zaměstnání nebo povolání. Nákup uskutečněný podnikatelským subjektům se řídí dle Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb.


Orgánem dohledu pro ochranu spotřebitele je Inspektorát SOI pro Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, Slovensko.

 

Článek II.

Objednávka a uzavření smlouvy


Odeslání vyplněné objednávky kupujícím se považuje za návrh na uzavření smlouvy podle občanského zákoníku, na základě nabídky prodávajícího v e-shopu. K uzavření smlouvy dochází potvrzením objednávky ze strany prodávajícího.

 

Článek III.
Ceny zboží


Všechny ceny produktů v e-shopu jsou konečné, včetně všech daní. Prodávající je plátcem DPH. Cena produktu nezahrnuje náklady na doručení. Ty jsou uvedeny na stránce v části DOPRAVA A PLATBA a v nákupním košíku ještě před dokončením objednávky, kde kupující vidí i celkovou cenu objednávky včetně nákladů na dodání zboží.

 

Článek IV.

Platba za zboží


Prodávající akceptuje platbu za objednané zboží způsoby, které jsou uvedeny na stránce v části DOPRAVA A PLATBA.


Součástí objednávky e-shopu je povinnost kupujícího zaplatit cenu prodávajícímu za objednané zboží.

 

 

Článek V.

Dodání zboží


Pokud není dodací lhůta uvedená u produktu, platí, že prodávající dodá kupujícímu zboží nejpozději do 30 dnů; obvyklá doba odeslání zboží je do 7 dnů od odeslání objednávky (v případě objednávky na dobírku) nebo od připsání úhrady na účet prodávajícího (v případě platby předem).


Zboží se považuje za převzatý kupujícím okamžikem, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba (s výjimkou dopravce) převezme všechny části objednaného zboží, nebo pokud se a) zboží objednané kupujícím v jedné objednávce dodávají odděleně, okamžikem převzetí zboží, který byl dodán jako poslední, b) dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, okamžikem převzetí posledního dílu nebo posledního kusu, c) zboží dodává opakovaně v určeném období okamžikem převzetí prvního dodaného zboží.

 

Článek VI.

Reklamační řád


Prodávající odpovídá za vady, které má zboží při převzetí kupujícím. U věcí použitých neodpovídá za vady vzniklé jejich použitím nebo opotřebením. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena.

Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době (záruka).


Záruční doba na nové zboží je 24 měsíců, která plyne od převzetí zboží kupujícím. Záruční doba na použité zboží je 12 měsíců.

Záruční doba na zhotovení věci na zakázku je 24 měsíců.

Pokud je na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena lhůta k použití, záruční doba neskončí před uplynutím této lhůty.


Záruční doba pro kupujícího, který není spotřebitelem, je 24 měsíců.


Záruční list se vystavuje na žádost kupujícího. Na uplatnění reklamace postačuje doklad o koupi.
Pokud má zboží vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.


Kupující může namísto odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo pokud se vada týká jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady.

Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže. Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby se věc mohla řádně užívat jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.


Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, na adrese sídla prodávajícího.

Pokud je však v záručním listě uveden záruční servis, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu v záručním servisu. Záruční servis je povinen opravu provést ve lhůtě nejpozději do 30 dnů.


Pokud dojde k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí, pokud dojde k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka.

Vybavením reklamace se rozumí ukončení reklamačního řízení předáním opraveného výrobku, výměnou výrobku, vrácením kupní ceny výrobku, vyplacením přiměřené slevy z ceny výrobku, písemná výzva k převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí.


Při uplatnění reklamace prodávající určí způsob vyřízení reklamace ihned nebo ve složitých případech nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu výrobku nebo služby, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později; vybavení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má kupující právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku za nový výrobek.

Pokud kupující uplatnil reklamaci výrobku během prvních 12 měsíců od koupě, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě odborného posouzení; bez ohledu na výsledek odborného posouzení nebude od kupujícího vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení ani jiné náklady spojené s odborným posouzením. Prodávající je povinen poskytnout kupujícímu kopii odborného posouzení by odůvodňovalo zamítnutí reklamace nejpozději do 14 dnů ode dne vyřízení reklamace. Pokud kupující reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od koupě a prodávající ji zamítl, prodávající v dokladu o vyřízení reklamace uvede, komu může kupující zaslat výrobek na odborné posouzení. Pokud je výrobek zaslán na odborné posouzení určené osobě, náklady odborného posouzení, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady hradí prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud kupující odborným posouzením prokáže zodpovědnost prodávajícího za vadu, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení záruční doba neběží. Prodávající je povinen kupujícímu uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatnění reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.

Prodávající je povinen při uplatnění reklamace vydat kupujícímu potvrzení. Pokud je reklamace uplatněna e-mailem, prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit kupujícímu ihned; pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud kupující má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.

 

Článek VII.

Vrácení zboží - odstoupení od smlouvy bez udání důvodu


Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Toto právo může využít pouze spotřebitel.

Zboží se považuje za převzatý kupujícím okamžikem, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží, nebo pokud se a) zboží objednané kupujícím v jedné objednávce dodávají odděleně, okamžikem převzetí zboží, který byl dodán jako poslední, b) dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, okamžikem převzetí posledního dílu nebo posledního kusu, c) zboží dodává opakovaně v určeném období okamžikem převzetí prvního dodaného zboží.

Kupující může odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je dodání zboží, i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy.


Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je:

• prodej zboží nebo poskytnutí služby, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, který prodávající nemůže ovlivnit a ke kterému může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
• prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele (například foto šperky s vlastní fotkou),
• prodej zboží, které může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíchaný s jiným zbožím.

Kupující může uplatnit právo na odstoupení smlouvy v písemné podobě nebo na jiném trvalém nosiči (např. E-mailem), případně odesláním vyplněného formuláře, který je dostupný na stránkách eshopu v části FORMULÁŘE.


Právo na odstoupení od smlouvy lze uplatnit odesláním oznámení o odstoupení od smlouvy i v poslední den 14-denní lhůty.

Po obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy prodávající vrátí nejpozději do 14 dnů kupujícímu všechny platby, které od něj přijal na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků. Prodávající vrátí platbu stejným způsobem, jako kupující použil při své platbě. Kupující se může s prodávajícím dohodnout i na jiném způsobu vrácení platby.


Prodávající není povinen uhradit kupujícímu dodatečné náklady, pokud si kupující výslovně zvolil jiný způsob doručení, jak je nejlevnější běžný způsob doručení nabízené prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil kupující, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízené prodávajícím.

Při odstoupení od smlouvy prodávající není povinen vrátit kupujícímu platby před tím, než mu je zboží doručeno nebo dokud kupující neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu, ledaže prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby.

Kupující je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět nebo jej předat prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím na převzetí zboží. Tato lhůta se považuje za dodrženou, jestliže bylo zboží předáno k přepravě nejpozději v poslední den lhůty.

Při odstoupení od smlouvy nese kupující pouze náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím na převzetí zboží a také náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím pošty.

Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží.

Kupující má po doručení zboží možnost odzkoušet jeho funkčnost, nemůže však zboží používat, pokud odstupuje od smlouvy. Pro účely zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží by měl spotřebitel se zbožím manipulovat a zkontrolovat je jen takovým způsobem, jakým by mu to bylo umožněno v "kamenném" obchodě. Od kupujícího se vyžaduje, aby během lhůty pro odstoupení od smlouvy se zbožím manipuloval a kontroloval ho s náležitou péčí. Například zakoupené oblečení by měl kupující jen vyzkoušet, ale neměl by ho nosit, a zboží by měl vrátit s původními visačkami či jinými ochrannými nebo identifikačními prostředky.

 

Článek VIII.

Alternativní řešení sporů


Nakupující - spotřebitel - má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu (e-mailem na info@nafotky.sk), pokud není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho spotřebitelská práva. Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení mimosoudního řešení sporů subjektu alternativního řešení sporů (dále jen subjekt alternativního řešení sporů) podle zákona 391/2015 CFU ARS subjekty jsou orgány a oprávněné právnické osoby podle §3 zákona 391/2015 CFU Seznam subjektů ARS je možné najít na stránkách Ministerstva hospodářství SR www.mhsr.sk. Návrh může spotřebitel podat způsobem určeným podle § 12 Zákona 391/2015 CFU

Spotřebitel může podat stížnost i prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů online řešení sporů, která je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternativní řešení sporů může využít jen spotřebitel - fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou. Alternativní řešení sporů se týká pouze smluv uzavřených na dálku. Alternativní řešení sporů se netýká sporů, kde hodnota sporu nepřevyšuje částku 20 EUR. Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení mimosoudního řešení sporů maximálně do výše 5 EUR s DPH.

 

Článek IX.

Ochrana osobních údajů


Společnost ROKIJA sro, se sídlem Kopčianska 63, Bratislava 851 01, Slovensko, IČO 46000500, zapsaná  v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I oddiel Sro vložka číslo 70385/B (dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

  • e-mailovou adresu
  • jméno, příjmení
  • telefonní číslo
  • adresu/sídlo

pokud je kupujícím právnická osoba i:

  • IČO, DIČ, IČDPH

Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 62 odst. 3 z.č. 351/2011, o elektronických komunikáciách, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

Zpracování osobních údajů je prováděno ROKIJA sro, tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:

  • Poskytovatelem služby Eshop-rychle, provozované společností Golemos s.r.o., sídlem Zátkovo nábřeží 448/73, 370 01, České Budějovice
  • Dopravce - Slovak Parcel Service s.r.o., Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji
  • Dopravce - Zásilkovna s.r.o., Kopčianska 3954/39, Bratislava 851 01, IČO 48136999 DIČ "2120099014
  • Účetní firma - Accountancy spol. s r.o., Gercenova 1158/9, 851 01 Bratislava, IČO: 44386117, IČDPH: SK2022688085

Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.


V případě vymáhání našich práv mohou být vaše osobní údaje předány třetímu subjektu například adovkátovi či právnické firmě. Pokud nám právní řád, nebo orgán státní moci (např. Policie ČR), uloží povinnost, abychom mu předali vaše osobní údaje, musíme tak učinit.


Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce je možné kontaktovat na emailové adrese info@nafotky.sk


Správce osobních údajů, jako provozovatel webové stránky www.nafotky.sk, používá na této webové stránce cookies, které jsou zde použity pro účely:


• měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik o návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách
• základní funkčnosti webových stránek.

• Sběr cookies pro účely uvedené výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.
• Webové stránky je možné používat i v režimu, který neumožňuje sběr dat o chování návštěvníků webu - tento režim je možný buď nastavit v rámci nastavení prohlížeče nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitky podle čl. 21 Nařízení, která je dostupná v dolní části webových stránek. Vaše námitka bude vyhodnocena neprodleně. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány jen po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.
• Pokud podá návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, není možné v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.
• Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik o návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.
• Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:


o Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA


Při návštěvě našeho eshopu - webové stránky můžeme o vás shromažďovat určité informace, jako například vaše IP adresa, datum a čas přístupu na naši webovou stránku, informace o vašem internetovém prohlížeči, o operačním systému nebo nastavení vašeho jazyka. Také můžeme zpracovávat informace o vašem chování na našich webových stránkách, například jaké odkazy na našich webových stránkách navštívíte a jaké zboží si díváte. Informace o vašem chování na webu jsou však z důvodu vašeho maximálního soukromí anonymizované, a proto je ani sami nedokážeme přiřadit konkrétnímu uživateli, tj. konkrétní osobě.


Pokud přistupujete na naše webové stránky z mobilního telefonu či obdobného přístroje můžeme zpracovávat i informace o vašem mobilním zařízení - tj informace o vašem mobilním telefonu a pod ..

Prosíme vezměte na vědomí, že podle Nařízení máte právo:


• rušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení
• vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce
• požadovat od nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme
• vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat, opravit nebo požadovat omezení zpracování
• požadovat od nás vymazání těchto osobních údajů, vymazání provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce
• na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy
• požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů
• na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že Vaše práva byla podle Nařízení porušeny v důsledku zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s tímto nařízením
• podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.


Prodávající při zpracování osobních údajů postupujemeve smyslu platnýchZákonů a zpracovává pouze osobní údaje nezbytné pro uzavření spotřebitelské smlouvy. Účelem zpracování osobních údajů je jejich využití pro plnění spotřebitelské smlouvy, kterou prodávající uzavírá s kupujícím vytvořením objednávky v tomto internetovém obchodě.


Pokud nám poskytujete osobní údaje třetích osob, je vaší povinností informovat o tom dotyčnou osobu a zajistit si její souhlas s těmito podmínkami ochrany osobních údajů.


Náš internetový obchod není určen pro osoby mladší 16-let. Osoba mladší 16-let může náš internetový obchod používat na nákup pouze, pokud k tomu udělí souhlas její zákonný zástupce, tj rodič nebo poručník.


Osobní údaje pro zpracování objednávky, účetní účely, vyřízení reklamace nebo odstoupení od smlouvy bez udání důvodu jsou poskytnuty na dobu 10 let.


Osobní údaje pro přihlášení k odběru newsletteru - registrace jsou poskytnuty na dobu 3 let.


Osobní údaje pro registraci zákazníka - na webu, pop-up, potvrzovací e-mail jsou poskytnuty na dobu 5 let.

Osobní údaje pro anonymní měření návštěvnosti používáme cookies jsou poskytnuty na dobu 1 roku.


Osobní údaje pro marketingové účely a věrnostní program jsou poskytnuty na dobu 5 let.


Osobní údaje pro Přidání diskuzního příspěvku jsou poskytnuty na dobu 10 let.


Osobní údaje pro Souhlas se zasíláním dotazníku spokojenosti s vybavením objednávky jsou poskytnuty na dobu 60 dní.


Osobní údaje pro Remarketing, cílení reklamy a personalizace obsahu jsou poskytnuty na dobu 90 dní.


Osobní údaje pro Vybavení dotazů přes formuláře na webu jsou poskytnuty na dobu 1 roku.


Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Abychom zamezili neoprávněnému přístupu a zneužití vašich osobních údajů, zavedli jsme vhodná opatření jako technického, tak organizačního rázu.


Všechny vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, chráníme v maximální možné míře. Přijali jsme všechny dostupné a v dané chvíli možné technické a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení osobních údajů a to najme:


• Bezpečně uzamčeným sídlem společnosti s dveřmi s kódovacím zařízením.
• Náš počítač i mobilní telefony jsou zabezpečené heslem.
• Přístup k mailem je zabezpečený jménem a heslem.
• Veškerý software a přístupová hesla pravidelně aktualizujeme.
• Máme šifrovanou komunikaci na webu s platným https certifikátem.

Novinky z našeho eshopu - blog

NOVINKY - LISTOPAD 2022
NOVINKY - LISTOPAD 2022
Zajímavé listopadové novinky z eshopu. Malé i velké fotoalba. číst celé
NOVINKY - ŘÍJEN 2022
NOVINKY - ŘÍJEN 2022
Je zde říjen a s ním velké množství nových krásných fotoalb. číst celé
NOVINKY - BŘEZEN 2022
NOVINKY - BŘEZEN 2022
Fotorámečky na zeď i na poličku. Všechny novinky již skladem s možností objednat. číst celé

 

 

 

 
 

Jak funguje

zasouvací fotoalbum?

 

Jak funguje

samolepící fotoalbum?

 

Jak funguje

fotorožkový fotoalbum?

 


 

PORADÍME VÁM

1) Jaký fotoalbum si mám vybrat - velikost fotek, vzor, typ, kapacita

2) Ikony při albech - jaký je to vlastně fotoalbum?

3) Zasouvací fotoalbum - jak funguje?

4) Samolepicí fotoalbum - jak funguje?

5) Fotorožkový album - jak funguje?

6) Leporelo - jaký je to album?

7) Vazba fotoablumov - jaké mám na výběr?

8) Jak vybrat fotorámeček - rozměr, umístění, orientace

9) Jak vybrat fotorámeček - materiál

O SPOLEČNOSTI

ROKIJA s.r.o.
Kopčianska 63,
851 01 Bratislava

IČO: 46000500
DIČ: 2023184801

IČ DPH: SK2023184801

 

* Kontakty

* O nás

KONTAKT
(Po-Pa, 8 -16)
© 2011 – 2021 nafotkycz.cz
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz