slovakczech
Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
(Po-Pa, 8 -16)
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
VOP platné do 22.12.2013

I. Definícia a vymedzenie pojmov

Predávajúci

spoločnosť ROKIJA s. r. o., so sídlom Kopčianska 63, 851 01 Bratislava, IČO 46 000 500, IČ DPH: SK2023184801, IDČ: 2023184801 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 70385/B, DIČ: SK2023184801, adresa elektronickej pošty: info@nafotky.sk, telefónne číslo: +421903 215545, korešpondenčná adresa: P.O.BOX 78, 850 07 Bratislava

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27 odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa tel. č.: 02/ 58272 172; 02/58272 104 fax č.: 02/ 58272 170

Záujemca:

plnoletá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má záujem kúpiť tovar ponúkaný Predávajúcim a vstúpiť do záväzkovo-právneho vzťahu s Predávajúcim, pričom ešte neodoslalaKompletne vyplnenú objednávku;

Kompletne vyplnená objednávka

Záujemcom úplne vyplnená objednávka (zodpovedané a uvedené všetky povinné údaje vyžadované Predávajúcim) nachádzajúca sa na webovej stránke Prevádzkovateľa, pričom týmto odoslaním objednávky alebo poskytnutím povinných údajov poverenému zamestnancovi Prevádzkovateľa, ktorý v mene Záujemcu vyplnil Kompletne vyplnenú objednávku, Záujemca potvrdil, že:

a. bol oboznámený s VOP v aktuálnom znení, preštudoval si ich obsah, s ich obsahom súhlasil, zaviazal sa ich dodržiavať a postupovať v súlade s nimi,

b. bol jednoznačne a zrozumiteľne informovaný pred svojimi úkonmi, ktoré smerovali k uzavretiu tejto Zmluvy o všetkých úkonoch, ktoré musel vykonať pri uzatváraní Zmluvy a o všetkých úkonoch, ktorými sa dajú zistiť a opraviť chyby, ktoré spôsobil svojimi predchádzajúcimi úkonmi, a to ešte pred odoslaním objednávky, ako i o technických prostriedkoch na zistenie a opravu chýb,

c. Predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa § 10 zákona č. 108/2000 Z. z. (ďalej len ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji“), najmä, ale nie výlučne oboznámil Záujemcu s písomnými informáciami o podmienkach a postupoch pri uplatňovaní práva na odstúpenie od Zmluvy vrátane lehoty na odstúpenie od Zmluvy, s adresou Predávajúceho, na ktorej môže Spotrebiteľ uplatniť reklamáciu alebo sťažnosť, a s informáciami o záruke,

d. bol informovaný, že jazykom ponúkanom na uzavretie Zmluvy je slovenský jazyk. 0doslaním Kompletne vyplnenej objednávky sa Záujemca stáva Kupujúcim na účely tejto Zmluvy. Kompletne vyplnená objednávka obsahuje Konečnú cenu, ktorú Kupujúci zaplatí za tovar a jeho doručenie;

Kupujúci

a. plnoletá fyzická alebo právnická osoba využívajúca tovar na iný účel ako na podnikanie alebo na iný účel ako výkon svojho povolania či zamestnania, ktorá prostredníctvom on-line rozhrania nachádzajúceho sa na stránke Predávajúceho odoslala Kompletne vyplnenú objednávku (ďalej tiež aj ako „Spotrebiteľ“),

b. plnoletá fyzická alebo právnická osoba využívajúca tovar na účely podnikania a/alebo na výkon svojho povolania či zamestnania, ktorá prostredníctvom on-line rozhrania nachádzajúceho sa na stránke Predávajúceho odoslala Kompletne vyplnenú objednávku (ďalej tiež ako „Podnikateľ“);

Zmluva

kúpna zmluva v zmysle § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Obchodný zákonník“) uzavretá medzi Predávajúcim a Kupujúcim (ďalej aj ako „Zmluvné strany“), ktorej predmetom je kúpa zvoleného tovaru Kupujúcim a predaj vrátane dodania tohto tovaru Predávajúcim. Zmluva je uzavretá odoslaním Kompletne vyplnenej objednávky Prevádzkovateľovi, zaslaním Potvrdenia o dostupnosti tovaru zo strany Predávajúceho a nevyužitím postupu Predávajúceho podľa odseku 4. a 5. článku II. týchto VOP;

Tovar

všetky produkty, ktoré sa nachádzajú na webovej stránke Prevádzkovateľa, a ktoré si môže Kupujúci v súlade so Zmluvou a VOP kúpiť; taktiež Kupujúcim zvolené položky po odoslaní Kompletne vyplnenej objednávke, ktoré predstavujú predmet kúpy Kupujúceho a predaja Predávajúceho; jednotlivé položky tovaru sú na webovej stránke Prevádzkovateľa zobrazené aj prostredníctvom fotografie, pričom však farebnosť fotografií je približná a závislá na individuálnom nastavení monitoru Záujemcu/Kupujúceho;

Doručenie tovaru

dodanie tovaru Prevádzkovateľom Kupujúcemu na ním zvolené miesto určenia, uvedené v Kompletne vyplnenej objednávke; doprava tovaru;

Dobierka

spôsob doručenia tovaru, pri ktorom Kupujúci uhrádza cenu tovaru až pri jeho prevzatí. Tovar je doručovaný prostredníctvom kuriérskej služby zvolenej Predávajúcim;

Cena tovaru

hodnota tovaru vyjadrená v mene EUR s DPH, uvedená v popise tovaru pri každej jeho jednotlivej položke na webovej stránke Predávajúceho, ak nejde o zobrazenie jednotlivej položky sú ceny uvedené s DPH; v Kompletne vyplnenej objednávke ide o súčet cien za jednotlivé položky tovaru, pričom všetky ceny sú uvedené s DPH; tento súčet cien je uvedený bez ceny za doručenie;

Cena za doručenie tovaru

cena zvoleného spôsobu doručovania, pričom cena za doručenie tovaru zahŕňa cenu za dopravu a cenu za zabalenie tovaru. Aktuálny cenník za doručenie tovaru (poštovného) je uverejnený a dostupný na webových stránkach Predávajúceho v časti DOPRAVA A POŠTOVNÉ (Doprava a platba).

Konečná cena

definitívna cena, ktorú zaplatí Kupujúci; je to cena za jednotlivé položky tovaru zvolené Kupujúcim a cena za doručenie tovaru;

Potvrdenie o prijatí objednávky

potvrdenie, ktoré zašle Prevádzkovateľ na schránku elektronickej pošty určenú Kupujúcim v Kompletne vyplnenej objednávke potvrdzujúce skutočnosť, že Predávajúci prijal Kompletne vyplnenú objednávku a to buď emailom, telefonicky alebo prostredníctvom jeho webovej stránky;

Potvrdenie o dostupnosti tovaru

potvrdenie, ktoré zašle Prevádzkovateľ na schránku elektronickej pošty určenú Kupujúcim v Kompletne vyplnenej objednávke potvrdzujúce skutočnosť, že Predávajúci preveril dostupnosť tovaru uvedeného v Kompletne vyplnenej objednávke; že tovar je úplne alebo čiastočne dostupný na sklade Predávajúceho a Predávajúci akceptoval návrh na uzatvorenie Zmluvy;

Webová stránka Predávajúceho

Verejný elektronický obchod Predávajúceho nachádzajúci sa na adrese www.nafotky.sk v sieti Internet.

Adresa sídla Predávajúceho:

ROKIJA s.r.o. Šamorínska 42 Bratislava 821 06

Korešpondenčná adresa Predávajúceho:

pre všetku korešpondenciu a uplatnenie zodpovednosti za vady Tovaru (reklamácie)

ROKIJA s.r.o. P.O.BOX 78 Bratislava 850 07 Slovensko

II. Objednávka a uzavretie Zmluvy

1. Záujemca vypĺňa objednávku nachádzajúcu sa na webovej stránke Predávajúceho, v ktorej si zvolí jednotlivé položky Tovaru, o ktoré má záujem, a to tak, že uvedie kód položky Tovaru a počet kusov, spôsob platby a spôsob doručenia tovaru, ako i prípadné ďalšie tam vyžadované údaje; záujemca môže objednávku vykonať aj telefonicky na telefónnom čísle +421 903 215 545 alebo prostredníctvom elektronickej pošty info@nafotky.sk – v tom prípade poverený zamestnanec vyplní objednávku v elektronickom objednávkovom systéme Predávajúceho.

2. Záujemca je povinný v objednávke uviesť meno a priezvisko alebo názov spoločnosti, adresu doručenia Tovaru alebo miesto podnikania alebo sídlo spoločnosti, tel. číslo, adresu elektronickej pošty, v prípade ak ide o právnickú osobu uviesť aj IČO a DIČ. Záujemca je povinný udávať v objednávke iba pravdivé a aktuálne údaje, za ktoré v plnom rozsahu a bez obmedzení zodpovedá.

3. Momentom odoslania Kompletne vyplnenej objednávky je Kupujúci svojim prejavom vôle viazaný po dobu 5 kalendárnych dní, počnúc dňom odoslania Kompletne vyplnenej objednávky. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote podľa predchádzajúcej vety, zabezpečiť Potvrdenie o prijatí objednávky. Potvrdenie o prijatí objednávky je generované automaticky elektronickým objednávkovým systémom Predávajúceho a nezodpovedá skutočnému stavu dostupnosti objednaného tovaru. Po skontrolovaní skutočného stavu dostupnosti objednaného Tovaru zašle Predávajúci Kupujúcemu bez zbytočného odkladu najneskôr do 1 pracovného dňa Potvrdenie o dostupnosti tovaru. V prípade ak Kupujúci zvolil v objednávke platbu na účet zašle Predávajúci spolu s potvrdením o dostupnosti Tovaru aj Výzvu na úhradu v ktorej uvedie údaje potrebné k vykonaniu platby a to najme: číslo účtu, Konečnú cenu vrátane DPH a variabilný symbol.

4. Predávajúci si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu so Záujemcom, a to vtedy, ak sú Záujemcom poskytnuté údaje v objednávke zjavne nepravdivé.

5. Predávajúci je v závislosti na charaktere objednávky (objem tovaru, výška ceny a pod.) vždy oprávnený žiadať Kupujúceho o autorizáciu objednávky vhodným spôsobom, napríklad telefonicky, alebo písomne, a to najmä, ale nie výlučne v prípade zvoleného spôsobu platby na dobierku. V prípade, že Kupujúci odmietne objednávku požadovaným spôsobom autorizovať, Predávajúci má právo Zmluvu neuzavrieť.

6. Zmluva je uzavretá odoslaním Kompletne vyplnenej objednávky Predávajúcemu, zaslaním Potvrdenia o dostupnosti Tovaru zo strany Predávajúceho a nevyužitím postupu Predávajúceho podľa odseku 4. a 5. tohto článku.

7. Akákoľvek zmena Kompletne vyplnenej objednávky po uzavretí Zmluvy je návrhom na zmenu obsahu Zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode Kupujúceho a Predávajúceho. Návrh na zmenu obsahu Zmluvy nie je Predávajúci povinný prijať.

8. Zmena vo forme úplného zrušenia objednávky (STORNO) je možná do momentu uzavretia zmluvy (a nevyužitím postupu Predávajúceho podľa odseku 4. a 5. tohto článku), ktorým je odoslanie Potvrdenia o dostupnosti tovaru, prípadne podľa uváženia Predávajúceho až do momentu zabalenia objednávky.

9. Na uzatvorenie Zmluvy nie je potrebná registrácia Záujemcu na webových stránkach Predávajúceho. Ak však záujemca takúto registráciu vykoná, získa tým výhody oproti neregistrovaným Záujemcom ako prehľad o uskutočnených objednávkach, možnosť sledovať stav svojej objednávky a iné, podľa aktuálnych technických možností Predávajúceho. Na tieto výhody nie je možné uplatňovať právny nárok a ich poskytnutie jednotlivým Záujemcom záleží vždy len od možností Predávajúceho, prípadne od technických možností zobrazovacích zariadení Záujemcu a/alebo Kupujúceho.

III. Dodanie tovaru

1. Kupujúci si môže zvoliť spôsob dodania Tovaru, a to jeden z nasledujúcich spôsobov:

a) osobný odber na vybranú pobočku Zásielkovne

b) doručenie Českou poštou

Podrobnú špecifikáciu jednotlivých spôsobov dodania Tovaru zverejní Predávajúci na svojich webových stránkach v časti DOPRAVA A POŠTOVNÉ.

2. Za deň dodania Tovaru sa považuje deň vyzdvihnutia Tovaru osobne na vybranej pobočke Zásielkovne alebo deň odovzdania zásielky prvému prepravcovi k preprave + 4 pracovné dni.

3. Tovar Predávajúci odovzdá prepravcovi najneskôr do 4 pracovných dni od: a) pripísania úhrady za Tovar na účet Predávajúceho, ak Kupujúci zvolil platbu bankovým prevodom na účet Predávajúceho, b) odoslania Potvrdenia o dostupnosti tovaru v prípade, ak Kupujúci zvolil platbu na Dobierku

4. Dodacia lehota môže byť primerane k okolnostiam predĺžená, ak je meškanie spôsobené vyššou mocou, alebo okolnosťami nezavinenými Predávajúcim.

5. Po dohode Kupujúceho a Predávajúceho je možné Tovar odoslať takmer do všetkých krajín. Dohoda je možná buď písomnou alebo elektronickou formou, pričom je potrebné, aby Kupujúci o požiadavke zaslania Tovaru do zahraničia informoval Predávajúceho. Po obdržaní takejto informácie od Kupujúceho s ním Predávajúci dohodne konkrétne podmienky dodania do tej - ktorej krajiny.

6. V prípade, ak nebude môcť Predávajúci dodať Tovar, ktorý si Kupujúci objednal má Predávajúci právo neprijať, hoci len s časti, návrh na uzavretie zmluvy, pričom túto skutočnosť je povinný oznámiť Kupujúcemu prostredníctvom elektronickej pošty.

7. Kupujúci výslovne súhlasí s tým, že ak si po uzavretí Zmluvy neprevezme Tovar doručovaný Predávajúcim niektorým zo spôsobov uvedených v bode 1 tohto článku bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, Predávajúci si môže uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody vo výške skutočných nákladov na pokus o doručenie objednaného Tovaru, ktoré preukázateľne vynaložil.

IV. Platobné podmienky

1. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu Konečnú cenu, a to v rozsahu a vo výške stanovenej v Kompletne vyplnenej objednávke. Kupujúci si môže zvoliť spôsob platby vopred na bankový účet Predávajúceho uvedený na webovej stránke Predávajúceho alebo platba v hotovosti pri prevzatí tovaru od prepravcu, pričom peňažnú hotovosť vo výške Konečnej ceny prevezme od Kupujúceho v mene Predávajúceho daný prepravca.

2. V prípade zvoleného spôsobu platby vopred na bankový účet Predávajúceho bude súčasťou Potvrdenia o dostupnosti tovaru bude taktiež účtovný doklad - faktúra, na Konečnú cenu ktorá má splatnosť 7 dní. Predávajúci odošle v takomto prípade tovar Kupujúcemu po pripísaní platby na jeho bankový účet.

3. V prípade zvoleného spôsobu platby vopred na bankový účet Predávajúceho v prípade neuhradenia Konečnej ceny do 14 dní od splatnosti sa takéto konanie resp. nekonanie považuje za odstúpenie Kupujúceho od Zmluvy a Predávajúci má právo odstrániť všetky dáta Kupujúceho zo svojich zariadení.

4. V prípade zvoleného spôsobu platby vopred na bankový účet Predávajúceho sa zaplatením Konečnej ceny rozumie jej pripísanie na účet Predávajúceho uvedený na webovej stránke Predávajúceho v plnej výške a so správnym variabilným symbolom. Konečnú cenu je Kupujúci povinný zaplatiť bezhotovostným prevodom v prospech Bankového účtu Predávajúceho uvedeného na webovej stránke Predávajúceho v časti DOPRAVA A POŠTOVNÉ (doprava a platba) spoločne s uvedením správneho variabilného symbolu uvedeného v zálohovej faktúre.

V. Odstúpenie Spotrebiteľa od Zmluvy

1. Spotrebiteľ má právo od uzavretej Zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby bolo v uvedenej lehote písomné oznámenie o odstúpení od Zmluvy preukázateľne odoslané Predávajúcemu. Toto právo má Spotrebiteľ aj v prípade, ak si objednaný tovar vyzdvihol osobne na pobočke Zásielkovne.

2. V prípade, ak Spotrebiteľ odstúpi od Zmluvy a do 7 dní odošle tovar Predávajúcemu, je povinný dodržať nasledujúce podmienky:

a. tovar musí byť v pôvodnom, nepoškodenom obale a nesmie byť použitý, opotrebovaný bežným používaním, poškodený neodborným zaobchádzaním, alebo neodbornou montážou,

b. tovar musí byť kompletný, vrátane príslušenstva, návodu a iných prípadných doplnkov, ktoré dodal Predávajúci,

c. tovar musí byť vhodne zabalený, Predávajúci neakceptuje odstúpenie od Zmluvy, ak Spotrebiteľ nedodá tovar na prepravu s náležitou starostlivosťou a tovar sa počas prepravy poškodí, alebo stratí,

d. spolu s tovarom je Spotrebiteľ povinný zaslať i písomné oznámenie o odstúpení od Zmluvy, ak ho nezaslal už skôr osobitne,

3. Pri splnení všetkých podmienok pre vrátenie tovaru uvedených v predchádzajúcom odseku Predávajúci vráti Spotrebiteľovi už zaplatenú Konečnú cenu na účet, ktorý na tento účel Spotrebiteľ oznámi Predávajúcemu v písomnom oznámení o odstúpení od Zmluvy.

4. Náklady na vrátenie tovaru znáša Spotrebiteľ v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.

5. V prípade, že je tovar vrátený Predávajúcemu v inom ako neporušenom stave a obale, je Spotrebiteľ povinný nahradiť Predávajúcemu náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (najmä, ale nie výlučne neúplný obsah, poškodený obal, opotrebovaný alebo znečistený tovar). Náklady na uvedenie tovaru do pôvodného stavu je Predávajúci oprávnený odrátať si zo sumy, ktorá má byť Spotrebiteľovi vrátená z dôvodu odstúpenia od Zmluvy.

VI. Odstúpenie Predávajúceho od Zmluvy

1.Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy len v prípadoch uvedených v tomto článku, opísaných v nasledujúcich odsekoch.

2. V prípade, že Predávajúci nemá možnosť do 30 kalendárnych dní doručiť tovar v zmysle Kompletne vyplnenej objednávky, je povinný túto skutočnosť oznámiť vhodným spôsobom bezodkladne Kupujúcemu a vrátiť mu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 15 kalendárnych dní od oznámenia tejto skutočnosti, Konečnú cenu uhradenú Kupujúcim za tento tovar na ním zvolený účet inak na účet, z ktorého bola Konečná cena uhradená.

3. V prípade, že Kupujúci neprevezme tovar v zmysle Kompletne vyplnenej objednávky od kuriéra v dohodnutom termíne alebo na príslušnej pobočke Slovenskej pošty, a.s. v stanovenej odbernej lehote z dôvodov na strane Predávajúceho, Predávajúci vráti uhradenú Konečnú cenu Kupujúcemu do 15 dní od oznámenia tejto skutočnosti Predávajúcemu na ním zvolený účet inak na účet, z ktorého bola Konečná cena uhradená. V prípade takéhoto neprevzatia z dôvodov na strane Kupujúceho, Predávajúci vráti v lehote podľa predchádzajúcej vety Kupujúcemu cenu za tovar, nie však cenu za doručenie.

4. Odstúpenie od zmluvy podľa predchádzajúceho odseku sa netýka nároku Predávajúceho na náhradu škody spôsobenej na tovare a jeho obale ani nároku na náhradu nákladov Predávajúceho vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o dodanie tovaru Kupujúcemu.

5. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj v prípade, že sa mu po doručení objednávky Kupujúceho v prípade potreby nepodarí s Kupujúcim skontaktovať prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky.

6. Prípadné nároky voči Kupujúcemu je Predávajúci oprávnený uspokojiť z Konečnej ceny uhradenej Kupujúcim a vrátiť mu sumu zníženú o svoje nároky.

VII. Záručné podmienky

1. Predávajúci zaistí dodanie Tovaru v bežnej kvalite Kupujúcemu v zmysle Kompletne vyplnenej objednávky a v súlade so špecifikáciou, alebo s vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru. Predávajúci ďalej vyhlasuje, že predávaný Tovar vyhovuje všeobecne záväzným predpisom platnými na území Slovenskej republiky, ako aj ostatných krajín Európskej únie.

2. Predávajúci poskytuje záruku za akosť a úplnosť dodávky. Tovar je dodávaný so zárukou 24 mesiacov. Potvrdenie o záruke (ďalej ako „Záručný list“) Predávajúci Kupujúcemu nevystavuje a nedodáva, ako Záručný list slúži Kupujúcemu účtovný doklad zasielaný s Tovarom.

3. Záručné doby začínajú plynúť od dátumu dodania Tovaru Kupujúcemu. Ak dôjde k výmene Tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového Tovaru. Práva zo zodpovednosti za vady Tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

4. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady je záručná doba 24 mesiacov, ale nevzťahuje sa na vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena, pričom Kupujúci bol na túto vadu upozornený.

5. Doba od uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady až do doby, kedy si Kupujúci bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nezapočítava.

6. V prípade, že Predávajúci ponúkne Kupujúcemu k zakúpenému Tovaru ďalší Tovar bezplatne, má sa zato, že ide o dar, ktorý má Kupujúci právo prijať alebo odmietnuť. Takýto bezplatne odovzdaný Tovar nie je predaným tovarom a preto Predávajúci nezodpovedá za jeho prípadné vady. Ak však Predávajúci o vadách vie, je povinný upozorniť na ne Kupujúceho.

7. Ak Kupujúcemu vznikne nárok na odstúpenie od zmluvy a vrátenie peňazí, je tento povinný vrátiť všetko, čo podľa zmluvy dostal, a teda aj Tovar prijatý ako dar.

8. Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté opotrebovaním, bežným používaním výrobku, chybnou obsluhou, neodborným alebo neoprávneným zásahom, alebo používaním, údržbou či inštaláciou, ktoré sú v rozpore s návodom na používanie, mechanickým poškodením, ktoré zavinil Kupujúci, vniknutím cudzích látok (prachu, vody ap.) do tovaru, alebo pôsobením vyššej moci.

VIII. Reklamačný poriadok

1. Predávajúci týmto reklamačným poriadkom riadne informuje Kupujúceho, ktorý je Spotrebiteľ o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (ďalej aj ako „Reklamácia“) vrátane údajov o tom, kde môže Reklamáciu uplatniť.

2. Kupujúci, ktorý je Podnikateľom postupuje pri uplatnení nárokov z vád tovaru v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

3. Kupujúci a Predávajúci sa dohodli, že Kupujúci má nasledovné práva zo zodpovednosti za vady: právo na právo výmenu tovaru, dodanie chýbajúceho Tovaru alebo právo na odstúpenie od Zmluvy, záleží na Kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.

4. Kupujúci je povinný si tovar prehliadnuť ihneď pri prevzatí od prepravcu. Pri preberaní tovaru od prepravcu má Kupujúci právo tovar neprevziať, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou, alebo ak je tovar neúplný. V takom prípade, ako aj v prípade, že prevezme tovar zjavne poškodený prepravou, musí na prepravný list / škodový protokol prepravcu uviesť o aké zjavné vady / poškodenia išlo. V prípade, že tak nespraví, na neskoršie uplatnenie nárokov zo zodpovednosti z vád takéhoto tovaru stráca Kupujúci nárok. V prípade poškodenia alebo straty zásielky prepravcom uplatňuje Kupujúci nárok zo zodpovednosti za vady u prepravcu, po tom, čo bezodkladne informoval Predávajúceho.

5. V prípade zistenia zjavných vád po prevzatí (musí ísť o vady v zásielke, ktorá nebola viditeľne poškodená pri preprave), je Kupujúci povinný oznámiť písomne alebo prostredníctvom elektronickej pošty Predávajúcemu, o aké zjavné vady ide a to bez zbytočného odkladu – najneskôr však do troch kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru.

6. Kupujúci je povinný reklamovaný tovar doručiť Predávajúcemu na Adresu pre reklamácie spolu s písomným oznámením o uplatnení si práv zo zodpovednosti za vady (tiež „Reklamačný list“) alebo prostredníctvom Zásielkovne, ak využil tento spôsob doručenia Tovaru Kupujúcemu. Reklamačný list musí obsahovať dátum dodania tovaru, názov výrobku, reklamované množstvo, popis vady, kópiu účtovného dokladu a návrh na vybavenie reklamácie. Predávajúci neakceptuje spôsob doručenia tovaru na Dobierku.

7. Predávajúci prostredníctvom Prevádzkovateľa je povinný pri uplatnení Reklamácie odoslať Kupujúcemu potvrdenie o uplatnení Reklamácie prostredníctvom správy elektronickej pošty ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, doručí ho bez zbytočného odkladu, najneskôr však do konca lehoty na vybavenie Reklamácie.

8. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia Reklamácie ihneď po prevzatí Reklamácie, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia Reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 10 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia Reklamácie.

9. Po určení spôsobu vybavenia Reklamácie Predávajúci Reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch môže Reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie Reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia Reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie Reklamácie má Kupujúci právo od Zmluvy odstúpiť.

10. Spôsobom vybavenia Reklamácie je výmena tovaru doručením nového tovaru, ktorý svojou akosťou, kvalitou a vlastnosťami zodpovedá reklamovanému tovaru na náklady Predávajúceho, dodanie chýbajúceho Tovaru alebo vrátenie celej Konečnej ceny Kupujúcemu; prípadne oznámenie, o tom, že tovar nemá také vady, ktoré by zakladali práva zo zodpovednosti z vád tovaru.

11. Pri odstúpení od Zmluvy a vrátení primeranej celej Konečnej ceny Predávajúci vráti celú uhradenú Konečnú cenu Kupujúcemu do 15 dní od oznámenia tejto skutočnosti Kupujúcemu na ním zvolený účet, inak na účet, z ktorého bola Konečná cena uhradená.

12. Predávajúci je povinný o vybavení Reklamácie zaslať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia Reklamácie. Týmto písomným dokladom je list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení Reklamácie (tiež „Reklamačný protokol“).

IX. Zodpovednosť za škodu

1. Predávajúci zodpovedá za škodu spôsobenú Kupujúcemu nedodaním Tovaru v rozsahu dohodnutom v Zmluve len do výšky ceny Tovaru v zmysle Kompletne vyplnenej objednávky, ak takto spôsobnú škodu spôsobil alebo mohol spôsobiť Predávajúci.

2. Predávajúci nie je nijako zodpovedný za prípadné ekonomické, priame, nepriame, alebo následné škody a/alebo ušlý zisk Kupujúceho v súvislosti s využívaním Tovaru na základe Zmluvy, VOP a Kompletne vyplnenej objednávky. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za porušenie zákona pri kúpe a využívaní Tovaru Kupujúcim. V prípade akýchkoľvek škôd a nákladov vzniknutých uvedením do stavu neodporujúcemu zákonu, Kupujúci taktiež zodpovedá za škodu, ktorá týmto konaním Predávajúcemu vznikla v plnom rozsahu.

3. Predávajúci zaistí prístup Záujemcu a/alebo Kupujúceho k administratívnemu rozhraniu určenému na správu a odoslanie objednávky na webovej stránke Predávajúceho. Kupujúci nesie plnú zodpovednosť za akékoľvek objednávky, zmeny a úpravy, ktoré boli potvrdené z jeho administratívneho rozhrania alebo s použitím alebo zneužitím jemu pridelených alebo ním zvolených prihlasovacích údajov. Kupujúci je povinný chrániť pridelené alebo zvolené prihlasovacie údaje pred ich zneužitím a neoprávneným prístupom tretích osôb, vrátane osôb, ktoré sú s Kupujúcim v pracovnoprávnom alebo obdobnom vzťahu.

4. Predávajúci nie je nijako zodpovedný za zneužitie prihlasovacích údajov Kupujúceho alebo osobných údajov Kupujúceho či tretích strán, na základe ktorých Predávajúci prijal a akceptoval objednávku Tovaru alebo vykonal akúkoľvek požadovanú zmenu či úpravu už existujúcich záznamov či objednávky tovaru, v prípade ak toto zneužitie nespôsobil Predávajúci.

X. Spracúvanie a ochrana osobných údajov

1. Kupujúci, odoslaním Kompletne vyplnenej objednávky berie na vedomie, že Predávajúci uzavretím Zmluvy získal osobné údaje o Kupujúcom, a to: meno, priezvisko, adresa trvalého, prípadne prechodného bydliska, ak sú zhodné s adresou pre doručenie Tovaru alebo miesto podnikania, ktoré tiež môže byť zhodné s trvalým bydliskom či prechodným bydliskom, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty, prípadne aj číslo bankového účtu. Kupujúci berie na vedomie, že účelom spracúvania jeho osobných údajov Predávajúcim je zabezpečenie splnenia záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy.

2. Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci spracúva osobné údaje Kupujúceho taktiež za účelom plnenia prípadných povinností podľa osobitných predpisov (napr. zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, zákon č. 297/2008 Z. z. ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

3. Kupujúci výslovne súhlasí s tým, aby Predávajúci aj po ukončení Zmluvy ďalej viedol vo svojom informačnom systéme osobné údaje Kupujúceho na dobu 2 rokov, a to pre prípad ďalšieho uzavretia Zmluvy, aby Kupujúci mohol byť Predávajúcim identifikovaný ako stály zákazník, a aby Predávajúci, v prípade že bude ponúkať zvýhodnené podmienky predaja tovaru, tieto mohol Kupujúcemu ponúknuť.

4. Kupujúci udeľuje svoj súhlas s tým, že mu Predávajúci bude na schránku elektronickej pošty uvedenej v Kompletne vyplnenej objednávke zasielať obchodné informácie o novinkách zo svojej ponuky a zároveň s tým, že Predávajúci môže použiť informácie o Kupujúcom (s výnimkou sprístupňovania alebo zverejňovania osobných údajov), pre svoje marketingové účely. XI. Spoločné a záverečné ustanovenia 1.Právne vzťahy z tejto Zmluvy sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka. Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva je uzavretá ako Kúpna zmluva podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka, pričom v súlade s ustanoveniami § 263 Obchodného zákonníka v prípade kolízie dispozitívnych ustanovení Obchodného zákonníka s ustanoveniami tejto Zmluvy majú prednosť ustanovenia tejto Zmluvy a týchto VOP. 2.Príslušné všeobecne záväzné právne predpisy určené na ochranu Spotrebiteľa (najmä, ale nie výlučne Zákon na ochranu spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji) nie sú týmto dotknuté. 3.Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek použitie obsahu - častí alebo celku webovej stránky Predávajúceho, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, obrázkov, fotografií či ukážok akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom je bez písomného povolenia od Predávajúceho zakázané. 4.Pre právne vzťahy vyplývajúce zo Zmluvy a VOP platí právo Slovenskej republiky, a to aj v prípade, ak by bol Kupujúci cudzincom, alebo ak by sa tovar dodával na územie iného štátu.

5. Predávajúci je oprávnený jednostranne tieto VOP zmeniť. Zmena VOP sa považuje za zmenu zmluvných podmienok. Predávajúci oznamuje zmenu VOP na svojej webovej stránke, pričom zmluvné strany sa dohodli, že oznámenie o zmene VOP sa považuje za doručené Kupujúcemu pätnástym dňom odo dňa zverejnenia nových VOP na webovej stránke Predávajúceho. V prípade uvedenej zmeny poskytne Predávajúci Kupujúcemu na požiadanie VOP platné a účinné v momente odoslania Kompletne vyplnenej objednávky.

6. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení Zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.

7. Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria: Kompletne vyplnená objednávka a tieto VOP.

8. Predávajúci je oprávnený poskytovať zľavy na jednotlivé položky tovaru podľa svojho uváženia, prípadne ich poskytnúť v rámci marketingovej akcie zadarmo. Na zľavu alebo akciu nie je právny nárok a nie je možné ich vymáhať súdnou cestou. Všetky zľavy sa uplatňujú z platných cien jednotlivých položiek tovaru uvedených na webovej stránke Predávajúceho.

9. Zmluvné strany sa v zmysle ustanovenia § 351 ods. 1 Obchodného zákonníka v platnom znení dohodli, že po odstúpení od Zmluvy spôsobujúcom jej zánik, zostáva zachovaná platnosť a účinnosť ustanovení týkajúcich sa cien v zmysle týchto VOP. Zmluvné strany sa v zmysle ustanovenia § 351 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení dohodli, že sú povinné vrátiť si peňažné plnenia, avšak nie spolu s úrokmi.

10. Zmluvné strany sa v zmysle ustanovenia § 263 Obchodného zákonníka dohodli na vylúčení pôsobnosti § 385 Obchodného zákonníka.

11. Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci nie je oprávnený previesť bez predchádzajúceho súhlasu Predávajúceho žiadne práva a povinnosti vyplývajúce mu z tejto Zmluvy a VOP na tretiu osobu. Za prevod práv a povinností sa považuje aj zmena v mene a priezvisku pri fyzických osobách alebo obchodnom mene/názvoch subjektov pri právnických osobách Kupujúceho v administratívnom rozhraní určenom na správu a odoslanie objednávky.

12. Zmluvné strany sa dohodli, že vzájomná komunikácia prebieha najmä, ale nie výlučne formou elektronickej komunikácie, a to prednostne formou správ elektronickej pošty, ak nie je v týchto VOP uvedené, že na určitý úkon sa vyžaduje písomná forma. Za týmto účelom Kupujúci v plnom rozsahu zodpovedá za funkčnosť svojej schránky elektronickej pošty uvedenej v Kompletne vyplnenej objednávke. Všetky informácie, ktorých odoslanie preukáže v prípade sporu Predávajúci, sa považujú za riadne doručené, a to počnúc piatym dňom odo dňa odoslania takejto informácie.

13. V zmysle § 263 Obchodného zákonníka sa zmluvné strany dohodli, že odchylne od ustanovenia § 330 Obchodného zákonníka je Predávajúci oprávnený v prípade, ak Kupujúcim poskytnuté plnenie nestačí na splnenie všetkých resp. celého splatného záväzku Kupujúceho, určiť, ktorý záväzok resp. jeho časť je Kupujúcim splnená.

14. Obe zmluvné strany vyhlasujú, že obsah Zmluvy a týchto VOP sú im jasné, určité a zrozumiteľné a zaväzujú sa ich plniť. VOP strácajú platnosť a účinnosť dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti nových VOP. Všetky Zmluvy, ako aj iné dohody, ktorých predmetom je dodanie tovaru Predávajúcim, ktoré boli uzatvorené pred účinnosťou týchto VOP a spravovali sa doterajšími podmienkami, sa od dátumu platnosti a účinnosti týchto VOP riadia týmito VOP a považujú sa za Zmluvu podľa týchto VOP.

15. Text VOP v slovenskom jazyku je záväzný a má prednosť pre znením VOP vyhotovených v akomkoľvek inom jazyku.

16. Kupujúci odoslaním Kompletne vyplnenej objednávky týmto potvrdzuje, že sa oboznámil so znením týchto VOP.

17. Definícia obsahu slov a slovných spojení začínajúcich v texte tejto zmluvy a vo VOP veľkým písmenom je definovaná v článku I. VOP

18. Tieto VOP boli zverejnené na webovej stránke Predávajúceho a nadobúdajú platnosť a účinnosť 25.8.2013.

 

UPOZORNENIE: Farebnosť fotografií je približná. Záleží vždy na individuálnom nastavení Vášho monitoru.

 


VOP platné pred 25.8.2013

Novinky z našeho eshopu - blog

NOVINKY - LISTOPAD 2022
NOVINKY - LISTOPAD 2022
Zajímavé listopadové novinky z eshopu. Malé i velké fotoalba. číst celé
NOVINKY - ŘÍJEN 2022
NOVINKY - ŘÍJEN 2022
Je zde říjen a s ním velké množství nových krásných fotoalb. číst celé
NOVINKY - BŘEZEN 2022
NOVINKY - BŘEZEN 2022
Fotorámečky na zeď i na poličku. Všechny novinky již skladem s možností objednat. číst celé

 

 

 

 
 

Jak funguje

zasouvací fotoalbum?

 

Jak funguje

samolepící fotoalbum?

 

Jak funguje

fotorožkový fotoalbum?

 


 

PORADÍME VÁM

1) Jaký fotoalbum si mám vybrat - velikost fotek, vzor, typ, kapacita

2) Ikony při albech - jaký je to vlastně fotoalbum?

3) Zasouvací fotoalbum - jak funguje?

4) Samolepicí fotoalbum - jak funguje?

5) Fotorožkový album - jak funguje?

6) Leporelo - jaký je to album?

7) Vazba fotoablumov - jaké mám na výběr?

8) Jak vybrat fotorámeček - rozměr, umístění, orientace

9) Jak vybrat fotorámeček - materiál

O SPOLEČNOSTI

ROKIJA s.r.o.
Kopčianska 63,
851 01 Bratislava

IČO: 46000500
DIČ: 2023184801

IČ DPH: SK2023184801

 

* Kontakty

* O nás

KONTAKT
(Po-Pa, 8 -16)
© 2011 – 2021 nafotkycz.cz
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz