slovakczech
Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
(Po-Pa, 8 -16)
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
VOP platné do 12.6.2014

Všeobecné obchodní podmínky společnosti ROKIJA sro provozovatele internetových eshopů www.nafotky.sk , www.nafotkycz.cz , www.designm.sk , www.photodelux.sk , www.ferias.sk , www.mascagni.cz , www.albenrahmen.com a www.velkoobchodnafotky.sk

( dále jen " VOP " )I. Definice a definice

Prodávající
společnost ROKIJA s . r. . o . , se sídlem Kopčianska 63 , 851 01 Bratislava , IČO 46 000 500 , DIČ : SK2023184801 , IDC : 2023184801 zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I , oddíl Sro , vložka 70385 / B , DIČ : SK2023184801 , adresa elektronické pošty : info@nafotky.sk , telefonní číslo: +421903 215545 , korespondenční adresa : POBOX 78, 850 07 Bratislava

Orgán dozoru :

nspektorát SOI pro Bratislavský kraj Prievozská 32 , PO Box 5,820 07 Bratislava 27 obor technické kontroly výrobků a ochrany spotřebitele tel. . č. . : 02 / 58272 172 ; 02 / 58272 104 fax č. . : 02 / 58272 170

zájemce :
zletilá fyzická nebo právnická osoba , která má zájem koupit zboží nabízené Prodávajícím a vstoupit do závazkový - právního vztahu s Prodávajícím , přičemž ještě neodoslalaKompletne vyplněnou objednávku ;

Kompletně vyplněná objednávka
Zájemcům úplně vyplněná objednávka ( zodpovězeny a uvedeny všechny povinné údaje požadované Prodávajícím ) nacházející se na webové stránce Provozovatele , přičemž tímto odesláním objednávky nebo poskytnutím povinných údajů pověřenému zaměstnanci Provozovatele , který jménem Zájemce vyplnil Kompletně vyplněnou objednávku, Zájemce potvrdil, že :

a . byl seznámen s VOP v aktuálním znění, prostudoval si jejich obsah , s jejich obsahem souhlasil, zavázal se je dodržovat a postupovat v souladu s nimi,

b . byl jednoznačně a srozumitelně informován před svými úkony , které směřovaly k uzavření této Smlouvy o všech úkonech, které musel provést při uzavírání Smlouvy ao všech úkonech, kterými se dají zjistit a opravit chyby , které způsobil svými předchozími úkony , a to ještě před odesláním objednávky, jako io technických prostředcích pro zjištění a opravu chyb ,

c . Prodávající včas a řádně splnil své informační povinnosti podle § 10 zákona č. . 108/2000 Z. z . ( dále jen jako "Zákon o ochraně spotřebitele při podomním a zásilkovém prodeji " ) , zejména , ale ne výlučně seznámil Zájemce s písemnými informacemi o podmínkách a postupu při uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy včetně lhůty pro odstoupení od Smlouvy , s adresou Prodávajícího , na které může Spotřebitel uplatnit reklamaci nebo stížnost , as informacemi o záruce,

d . byl informován, že jazykem nabízeném na uzavření Smlouvy je slovenský jazyk . 0doslaním Kompletně vyplněné objednávky se Zájemce stává Kupujícím pro účely této smlouvy . Kompletně vyplněná objednávka obsahuje Konečnou cenu, kterou Kupující zaplatí za zboží a jeho doručení ;

Kupující
a . zletilá fyzická nebo právnická osoba využívající zboží na jiný účel než na podnikání nebo na jiný účel než výkon svého povolání či zaměstnání , která prostřednictvím on - line rozhraní nacházejícího se na stránce Prodávajícího odeslala Kompletně vyplněnou objednávku (dále také jako " Spotřebitel " ) ,

b . zletilá fyzická nebo právnická osoba využívající zboží pro účely podnikání a / nebo k výkonu svého povolání či zaměstnání , která prostřednictvím on - line rozhraní nacházejícího se na stránce Prodávajícího odeslala Kompletně vyplněnou objednávku ( dále také jako " Podnikatel " ) ;

smlouva
kupní smlouva ve smyslu § 409 a násl . zákona č. . 513/1991 Sb . ve znění pozdějších předpisů ( dále jako " Obchodní zákoník " ) uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím ( dále také jako "Smluvní strany " ) , jejímž předmětem je koupě zvoleného zboží Kupujícím a prodej včetně dodání tohoto zboží Prodávajícím . Smlouva je uzavřena odesláním Kompletně vyplněné objednávky Provozovateli , zasláním Potvrzení o dostupnosti zboží ze strany Prodávajícího a nevyužitím postupu Prodávajícího podle odstavce 4. a 5. článku II . těchto VOP ;

zboží
všechny produkty , které se nacházejí na webové stránce Provozovatele , a které si může Kupující v souladu se Smlouvou a VOP koupit ; také Kupujícím vybrané položky po odeslání Kompletně vyplněné objednávce , které představují předmět koupě Kupujícího a prodeje Prodávajícího ; jednotlivé položky zboží jsou na webové stránce provozovatele zobrazeno i prostřednictvím fotografie , přičemž však barevnost fotografií je přibližná a závislá na individuálním nastavení monitoru Zájemce / Kupujícího ;

doručení zboží
dodání zboží Provozovatelem Kupujícímu na jím zvolené místo určení uvedené v Kompletně vyplněné objednávce ; doprava zboží;

dobírka
způsob doručení zboží , při kterém Kupující hradí cenu zboží až při jeho převzetí . Zboží je doručováno prostřednictvím kurýrní služby zvolené Prodávajícím ;

cena zboží
hodnota zboží vyjádřená v měně EUR s DPH , uvedena v popisu zboží při každé jeho jednotlivé položce na webové stránce Prodávajícího , pokud nejde o zobrazení jednotlivé položky jsou ceny uvedeny s DPH ; v Kompletně vyplněné objednávce jde o součet cen za jednotlivé položky zboží , přičemž všechny ceny jsou uvedeny s DPH ; tento součet cen je uveden bez ceny za doručení ;

Cena za doručení zboží
cena zvoleného způsobu doručování , přičemž cena za doručení zboží zahrnuje cenu za dopravu a cenu za zabalení zboží . Aktuální ceník za doručení zboží ( poštovného ) je zveřejněn a dostupný na webových stránkách Prodávajícího v části DOPRAVA A POŠTOVNÉ (Doprava a platba) .

konečná cena
definitivní cena, kterou zaplatí Kupující ; je to cena za jednotlivé položky zboží zvolené Kupujícím a cena za doručení zboží ;

Potvrzení o přijetí objednávky
potvrzení , které zašle Provozovatel na schránku elektronické pošty určenou Kupujícím v Kompletně vyplněné objednávce potvrzující skutečnost, že Prodávající přijal Kompletně vyplněnou objednávku a to buď emailem , telefonicky nebo prostřednictvím jeho webové stránky ;

Potvrzení o dostupnosti zboží
potvrzení , které zašle Provozovatel na schránku elektronické pošty určenou Kupujícím v Kompletně vyplněné objednávce potvrzující skutečnost, že Prodávající prověřil dostupnost zboží uvedeného v Kompletně vyplněné objednávce ; že zboží je zcela nebo částečně dostupný na skladě Prodávajícího a Prodávající akceptoval návrh na uzavření Smlouvy ;

Webová stránka Prodávajícího
Veřejný elektronický obchod Prodávajícího nacházející se na adrese www.nafotky.sk , www.designm.sk , www.photodelux.sk , www.albenrahmen.com , www.nafotkycz.cz , www.mascagni.cz , www.ferias.sk v síti Internet .


Adresa sídla Prodávajícího :
ROKIJA s.r.o. Kopčiasnska 63, Bratislava 851 01

Korespondenční adresa Prodávajícího :
pro veškerou korespondenci a uplatnění odpovědnosti za vady Zboží ( reklamace )

ROKIJA s.r.o. P.O.BOX 78 Bratislava 850 07

II . Objednávka a uzavření Smlouvy

1. Zájemce vyplňuje objednávku nacházející se na webové stránce Prodávajícího , v níž si zvolí jednotlivé položky Zboží, o které má zájem, a to tak , že uvede kód položky Zboží a počet kusů , způsob platby a způsob doručení zboží, jakož i případné další tam vyžadované údaje ; zájemce může objednávku provést i telefonicky na telefonním čísle +421 903 215 545 nebo prostřednictvím elektronické pošty info@nafotky.sk - v tom případě pověřený zaměstnanec vyplní objednávku v elektronickém objednávkovém systému Prodávajícího.

2. Zájemce je povinen v objednávce uvést jméno a příjmení nebo název společnosti , adresu doručení Zboží nebo místo podnikání nebo sídlo společnosti , tel. . číslo , adresu elektronické pošty , jde-li o právnickou osobu uvést i IČO a DIČ . Zájemce je povinen udávat v objednávce pouze pravdivé a aktuální údaje , za které v plném rozsahu a bez omezení odpovídá.

3. Momentem odeslání Kompletně vyplněné objednávky je Kupující svým projevem vůle vázán po dobu 5 kalendářních dnů počínaje dnem odeslání Kompletně vyplněné objednávky . Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě dle předchozí věty, zajistit Potvrzení o přijetí objednávky. Potvrzení o přijetí objednávky je generováno automaticky elektronickým objednávkovým systémem Prodávajícího a neodpovídá skutečnému stavu dostupnosti objednaného zboží . Po zkontrolování skutečného stavu dostupnosti objednaného Zboží zašle Prodávající Kupujícímu bez zbytečného odkladu nejpozději do 1 pracovního dne Potvrzení o dostupnosti zboží . V případě, že Kupující zvolil v objednávce platbu na účet zašle Prodávající spolu s potvrzením o dostupnosti Zboží i Výzvu k úhradě v níž uvede údaje potřebné k provedení platby a to najme : číslo účtu, Konečnou cenu včetně DPH a variabilní symbol.

4. Prodávající si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu se Zájemcem , a to tehdy, pokud jsou Zájemcům poskytnuté údaje v objednávce zjevně nepravdivé.

5. Prodávající je v závislosti na charakteru objednávky ( objem zboží, výše ceny apod. . ) Vždy oprávněn žádat Kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, například telefonicky, nebo písemně , a to zejména , ale ne výlučně v případě zvoleného způsobu platby na dobírku . V případě, že Kupující odmítne objednávku požadovaným způsobem autorizovat , Prodávající má právo Smlouvu neuzavřít .

6. Smlouva je uzavřena odesláním Kompletně vyplněné objednávky Prodávajícímu , zasláním Potvrzení o dostupnosti Zboží ze strany Prodávajícího a nevyužitím postupu Prodávajícího podle odstavce 4. a 5. tohoto článku.

7. Jakákoliv změna Kompletně vyplněné objednávky po uzavření Smlouvy je návrhem na změnu obsahu Smlouvy a je možná pouze po vzájemné dohodě Kupujícího a Prodávajícího . Návrh na změnu obsahu Smlouvy není Prodávající povinen přijmout.

8. Změna ve formě úplného zrušení objednávky ( STORNO ) je možná do momentu uzavření smlouvy ( a nevyužitím postupu Prodávajícího podle odstavce 4. a 5. tohoto článku) , kterým je odeslání Potvrzení o dostupnosti zboží, případně dle uvážení Prodávajícího až do momentu zabalení objednávky.

9. Na uzavření Smlouvy není nutná registrace Zájemce na webových stránkách Prodávajícího . Pokud však zájemce tuto registraci provede , získá tím výhody oproti neregistrovaným Zájemcům jako přehled o uskutečněných objednávkách, možnost sledovat stav své objednávky a jiné , dle aktuálních technických možností Prodávajícího . Na tyto výhody není možné uplatňovat právní nárok a jejich poskytnutí jednotlivým Zájemcům záleží vždy jen od možností Prodávajícího , případně od technických možností zobrazovacích zařízení Zájemce a / nebo Kupujícího.

III . dodání zboží

1. Kupující si může zvolit způsob dodání Zboží , a to jeden z následujících způsobů :

a ) osobní odběr na vybranou pobočku Zásilkovny (platí pro doručení do ČR a SR)

b ) doručení na pobočku Slovenské pošty / platí pouze pro doručení na SR /

c ) doručení Kurýrem na adresu Kupujícího / platí jen před doručení na SR /

d ) doručení Českou poštou (platí pouze pro doručení do CZ )

e ) odeslání přes Rakousku / Německou poštu (platí pro ostatní země EU)

Podrobnou specifikaci jednotlivých způsobů dodání Zboží zveřejní Prodávající na svých jednotlivých webových stránkách v části DOPRAVA A POŠTOVNÉ.

2. Za den dodání Zboží se považuje den vyzvednutí Zboží osobně na vybrané pobočce Zásilkovny nebo den předání zásilky prvnímu přepravci k přepravě + 6 pracovních dnů.

3. Zboží Prodávající předá přepravci nejpozději do 4 pracovních dnů od : a ) připsání úhrady za Zboží na účet Prodávajícího , pokud Kupující zvolil platbu bankovním převodem na účet Prodávajícího , b ) odeslání Potvrzení o dostupnosti zboží v případě, že Kupující zvolil platbu na Dobírku

4. Dodací lhůta může být přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými Prodávajícím.

5. Po dohodě Kupujícího a Prodávajícího je možné Zboží odeslat téměř do všech zemí . Dohoda je možná buď písemnou nebo elektronickou formou , přičemž je třeba , aby Kupující o požadavku zaslání Zboží do zahraničí informoval Prodávajícího . Po obdržení takové informace od Kupujícího s ním Prodávající dohodne konkrétní podmínky dodání do té - které země.

6. V případě, že nebude moci Prodávající dodat Zboží, které si Kupující objednal má Prodávající právo nepřijmout , byť jen s části , návrh na uzavření smlouvy , přičemž tuto skutečnost je povinen oznámit Kupujícímu prostřednictvím elektronické pošty.

7. Kupující výslovně souhlasí s tím , že pokud si po uzavření Smlouvy nepřevezme Zboží doručováno Prodávajícím některým ze způsobů uvedených v bodě 1 tohoto článku bez předchozího písemného odstoupení od smlouvy , Prodávající si může uplatnit svůj nárok na náhradu vzniklé škody ve výši skutečných nákladů na pokus o doručení objednaného Zboží , které prokazatelně vynaložil.

IV . platební podmínky

1. Kupující se zavazuje zaplatit Prodávajícímu Konečnou cenu , a to v rozsahu a ve výši stanovené v Kompletně vyplněné objednávce. Kupující si může zvolit způsob platby předem na bankovní účet Prodávajícího uvedený na webové stránce Prodávajícího nebo platba v hotovosti při převzetí zboží od přepravce , přičemž hotovost ve výši Konečné ceny převezme od Kupujícího jménem Prodávajícího daný přepravce.

2. V případě zvoleného způsobu platby předem na bankovní účet Prodávajícího bude součástí Potvrzení o dostupnosti zboží bude také účetní doklad - faktura , na Konečnou cenu která má splatnost 7 dní . Prodávající odešle v takovém případě zboží Kupujícímu po připsání platby na jeho bankovní účet.

3. V případě zvoleného způsobu platby předem na bankovní účet Prodávajícího v případě neuhrazení Konečné ceny do 14 dnů od splatnosti takovéto řízení resp. nečinnost považuje za odstoupení Kupujícího od Smlouvy a Prodávající má právo odstranit všechna data Kupujícího ze svých zařízení.

4. V případě zvoleného způsobu platby předem na bankovní účet Prodávajícího se zaplacením Konečné ceny rozumí její připsání na účet Prodávajícího uvedený na webové stránce Prodávajícího v plné výši a se správným variabilním symbolem . Konečnou cenu je Kupující povinen zaplatit bezhotovostním převodem ve prospěch Bankovního účtu Prodávajícího uvedeného na webové stránce Prodávajícího v části dopravy a poštovních . ( doprava a platba) společně s uvedením správného variabilního symbolu uvedeného v zálohové faktuře.

V. Odstoupení Spotřebitele od Smlouvy

1. Spotřebitel má právo od uzavřené Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 7 pracovních dnů ode dne převzetí zboží , přičemž je nezbytné, aby bylo v uvedené lhůtě písemné oznámení o odstoupení od Smlouvy prokazatelně odeslány Prodávajícímu . Toto právo má Spotřebitel i v případě, že si objednané zboží vyzvedl osobně na pobočce zásilkového.

2. V případě, že Spotřebitel odstoupí od Smlouvy a do 7 dnů odešle zboží Prodávajícímu , je povinen dodržet následující podmínky

a . zboží musí být v původním, nepoškozeném obalu a nesmí být použit , opotřebené běžným používáním , poškozené neodborným zacházením, nebo neodbornou montáží ,

b . zboží musí být kompletní , včetně příslušenství , návodu a jiných případných doplňků, které dodal Prodávající ,

c . zboží musí být vhodně zabaleno , Prodávající neakceptuje odstoupení od Smlouvy , pokud Spotřebitel nedodá zboží k přepravě s náležitou péčí a zboží se během přepravy poškodí, nebo ztratí ,

d . spolu se zbožím je Spotřebitel povinen zaslat i písemné oznámení o odstoupení od Smlouvy , pokud jej nezašle již dříve zvlášť,

3. Při splnění všech podmínek pro vrácení zboží uvedených v předchozím odstavci Prodávající vrátí Spotřebiteli již zaplacenou Konečnou cenu na účet, který pro tento účel Spotřebitel oznámí Prodávajícímu v písemném oznámení o odstoupení od Smlouvy nebo poštovní poukázkou na adresu Kupujícího do 14 dnů od převzetí zboží od Kupujícího.

4. Náklady na vrácení zboží nese Spotřebitel v tom případě , pokud výrobek plně odpovídal kvalitativním požadavkům a nebyl vadný.

5. V případě, že je zboží vráceno Prodávajícímu v jiném než neporušeném stavu a obalu , je Spotřebitel povinen nahradit Prodávajícímu náklady spojené s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží ( zejména , ale ne výlučně neúplný obsah , poškozený obal , opotřebovaný nebo znečištěné zboží ) . Náklady na uvedení zboží do původního stavu je Prodávající oprávněn odečíst z částky, která má být Spotřebiteli vrácena z důvodu odstoupení od Smlouvy.

VI . Odstoupení Prodávajícího od Smlouvy

1.Predávajúci je oprávněn odstoupit od Smlouvy pouze v případech uvedených v tomto článku , popsaných v následujících odstavcích.

2. V případě, že Prodávající nemá možnost do 30 kalendářních dnů doručit zboží ve smyslu Kompletně vyplněné objednávky , je povinen tuto skutečnost oznámit vhodným způsobem neprodleně Kupujícímu a vrátit mu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 kalendářních dnů od oznámení této skutečnosti, Konečnou cenu uhrazenou Kupujícím za toto zboží na jím zvolený účet jinak na účet , ze kterého byla Konečná cena uhrazena.

3. V případě, že Kupující nepřevezme zboží ve smyslu Kompletně vyplněné objednávky od kurýra v dohodnutém termínu nebo na příslušné pobočce České pošty , as ve stanovené odběrní lhůtě z důvodů na straně Prodávajícího , Prodávající vrátí uhrazenou Konečnou cenu Kupujícímu do 15 dnů od oznámení této skutečnosti Prodávajícímu na jím zvolený účet jinak na účet , ze kterého byla Konečná cena uhrazena. V případě takového nepřevzetí z důvodů na straně Kupujícího , Prodávající vrátí ve lhůtě podle předchozí věty Kupujícímu cenu za zboží, nikoli však cenu za doručení.

4. Odstoupení od smlouvy podle předchozího odstavce se netýká nároku Prodávajícího na náhradu škody způsobené na zboží a jeho obalu ani nároku na náhradu nákladů Prodávajícího vynaložených v souvislosti s marným pokusem o dodání zboží Kupujícímu.

5. Prodávající je oprávněn odstoupit od Smlouvy také v případě , že se mu po doručení objednávky Kupujícího v případě potřeby nepodaří s Kupujícím zkontaktovat prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky.

6. Případné nároky vůči Kupujícímu je Prodávající oprávněn uspokojit z Konečné ceny uhrazené Kupujícím a vrátit mu částku sníženou o své nároky.

VII . Záruční podmínky

1. Prodávající zajistí dodání Zboží v běžné kvalitě Kupujícímu ve smyslu Kompletně vyplněné objednávky av souladu se specifikací , nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží . Prodávající dále prohlašuje, že prodávaný Zboží vyhovuje obecně závazným předpisům platným na území České republiky , jakož i ostatních zemí Evropské unie.

2. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky . Zboží je dodáváno se zárukou 24 měsíců . Potvrzení o záruce ( dále jako " Záruční list " ) Prodávající Kupujícímu nevystavuje a nedodává jako Záruční list slouží Kupujícímu účetní doklad zasílán se Zbožím.

3. Záruční doby začínají běžet od data dodání Zboží Kupujícímu . Pokud dojde k výměně Zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového Zboží. Práva z odpovědnosti za vady Zboží , pro které platí záruční doba, zaniknou , pokud se neuplatnili v záruční době.

4. U věcí prodávaných za nižší cenu z důvodu vady je záruční doba 24 měsíců, ale nevztahuje se na vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena , přičemž Kupující byl na tuto vadu upozorněn.

5. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy si Kupující byl povinen věc převzít, se do záruční doby nezapočítává.

6. V případě, že Prodávající nabídne Kupujícímu k zakoupenému Zboží další Zboží bezplatně, má se zato , že jde o dar, který má Kupující právo přijmout nebo odmítnout. Takový bezplatně předán Zboží není prodaným zbožím a proto Prodávající neodpovídá za jeho případné vady . Pokud však Prodávající o vadách ví, je povinen upozornit na ně Kupujícího.

7. Pokud Kupujícímu vznikne nárok na odstoupení od smlouvy a vrácení peněz, je tento povinen vrátit vše , co podle smlouvy dostal , a tedy i Zboží přijat jako dar.

8. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé opotřebením , běžným používáním výrobku , chybnou obsluhou, neodborným nebo neoprávněným zásahem , nebo používáním , údržbou či instalací, které jsou v rozporu s návodem k použití , mechanickým poškozením , které zavinil Kupující , vniknutím cizích látek ( prachu, vody ap. ) do zboží , nebo působením vyšší moci.

VIII . Reklamační řád

1. Prodávající tímto reklamačním řádem řádně informuje Kupujícího , který je Spotřebitel o podmínkách a způsobu uplatnění práv z odpovědnosti za vady ( dále také jako " Reklamace " ) včetně údajů o tom, kde může Reklamaci uplatnit.

2. Kupující, který je Podnikatelem postupuje při uplatnění nároků z vad zboží ve smyslu příslušných ustanovení Obchodního zákoníku.

3. Kupující a Prodávající se dohodli , že Kupující má následující práva z odpovědnosti za vady : právo na právo výměnu zboží , dodání chybějícího Zboží nebo právo na odstoupení od Smlouvy , záleží na Kupujícím , které z těchto práv si uplatní . Jakmile si však zvolí jedno z těchto práv , nemůže již tuto volbu sám jednostranně měnit.

4. Kupující je povinen si zboží prohlédnout ihned při převzetí od přepravce . Při přebírání zboží od přepravce má Kupující právo zboží nepřevzít , pokud je na něm viditelné mechanické poškození zjevně způsobené přepravou , nebo pokud je zboží neúplné . V takovém případě , jakož i v případě , že převezme zboží zjevně poškozeno přepravou , musí na přepravní list / škodní protokol přepravce uvést o jaké vady zjevné / poškození šlo. V případě, že tak neučiní, na pozdější uplatnění nároků z odpovědnosti z vad takového zboží ztrácí Kupující nárok. V případě poškození nebo ztráty zásilky přepravcem uplatňuje Kupující nárok z odpovědnosti za vady u přepravce , poté, co neprodleně informoval Prodávajícího.

5. V případě zjištění zjevných vad po převzetí ( musí jít o vady v zásilce , která nebyla viditelně poškozena při přepravě) , je Kupující povinen oznámit písemně nebo prostřednictvím elektronické pošty Prodávajícímu , o jaké zjevné vady jde a to bez zbytečného odkladu - nejpozději však do tří kalendářních dnů ode dne převzetí zboží.

6. Kupující je povinen reklamované zboží doručit Prodávajícímu na Adresu pro reklamace spolu s písemným oznámením o uplatnění si práv z odpovědnosti za vady ( také " Reklamační list" ) nebo prostřednictvím zásilkových , pokud využil tento způsob doručení Zboží Kupujícímu . Reklamační list musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku , reklamované množství , popis vady , kopii účetního dokladu a návrh na vyřízení reklamace . Prodávající neakceptuje způsob doručení zboží na Dobírku.

7. Prodávající prostřednictvím Provozovatele je povinen při uplatnění Reklamace odeslat Kupujícímu potvrzení o uplatnění Reklamace prostřednictvím zprávy elektronické pošty ihned ; pokud není možné potvrzení doručit ihned , doručí jej bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce lhůty na vyřízení Reklamace.

8. Prodávající je povinen určit způsob vyřízení Reklamace ihned po převzetí Reklamace , ve složitých případech nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění Reklamace , v odůvodněných případech , zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu výrobku , nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění Reklamace.

9. Po určení způsobu vyřízení Reklamace Prodávající Reklamaci vyřídí ihned , v odůvodněných případech může Reklamaci vybavit i později ; vybavení Reklamace však nesmí trvat déle než 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění Reklamace . Po uplynutí lhůty pro vyřízení Reklamace má Kupující právo od Smlouvy odstoupit .

10. Způsobem vyřízení Reklamace je výměna zboží doručením nového zboží , který svou jakostí, kvalitou a vlastnostmi odpovídá reklamovanému zboží na náklady Prodávajícího , dodání chybějícího Zboží nebo vrácení celé Konečné ceny Kupujícímu ; případně oznámení o tom, že zboží nemá takové vady, které by zakládali práva z odpovědnosti z vad zboží.

11. Při odstoupení od Smlouvy a vrácení přiměřené celé Konečné ceny Prodávající vrátí celou uhrazenou Konečnou cenu Kupujícímu do 15 dnů od oznámení této skutečnosti Kupujícímu na jím zvolený účet , jinak na účet , ze kterého byla Konečná cena uhrazena.

12. Prodávající je povinen o vyřízení Reklamace zaslat písemný doklad nejpozději do 30 dnů od data uplatnění Reklamace . Tímto písemným dokladem je list obsahující písemné vyrozumění o vyřízení Reklamace ( také " Reklamační protokol " ).

IX . Odpovědnost za škodu

1. Prodávající odpovídá za škodu způsobenou Kupujícímu nedodáním Zboží v rozsahu dohodnutém ve Smlouvě jen do výše ceny Zboží ve smyslu Kompletně vyplněné objednávky , pokud takto způsobeném škodu způsobil nebo mohl způsobit Prodávající.

2. Prodávající není nijak odpovědný za případné ekonomické, přímé, nepřímé, nebo následné škody a / nebo ušlý zisk Kupujícího v souvislosti s využíváním Zboží na základě Smlouvy , VOP a Kompletně vyplněné objednávky . Prodávající nenese žádnou odpovědnost za porušení zákona při koupi a využívání Zboží Kupujícím . V případě jakýchkoliv škod a nákladů vzniklých uvedením do stavu neodporuje zákonu, , Kupující rovněž odpovídá za škodu, která tímto jednáním Prodávajícímu vznikla v plném rozsahu.

3. Prodávající zajistí přístup Zájemce a / nebo Kupujícího k administrativnímu rozhraní určenému pro správu a odeslání objednávky na webové stránce Prodávajícího . Kupující nese plnou odpovědnost za jakékoli objednávky , změny a úpravy, které byly potvrzeny z jeho administrativního rozhraní nebo s použitím nebo zneužitím jemu přidělených nebo jím zvolených přihlašovacích údajů . Kupující je povinen chránit přidělené nebo zvolené přihlašovací údaje před jejich zneužitím a neoprávněným přístupem třetích osob , včetně osob, které jsou s Kupujícím v pracovněprávním nebo obdobném vztahu.

4. Prodávající není nijak zodpovědný za zneužití přihlašovacích údajů Kupujícího nebo osobních údajů Kupujícího či třetích stran, na základě kterých Prodávající přijal a akceptoval objednávku Zboží nebo provedl jakoukoli požadovanou změnu či úpravu již existujících záznamů či objednávky zboží , v případě pokud toto zneužití nezpůsobil Prodávající.

X. Zpracování a ochrana osobních údajů


1. Společnost ROKJA sro, provozovatel internetových obchodů nafotky.sk , designm.sk , photodelux.sk , ferias.sk , nafotkycz.cz , mascagni.cz a albenrahmen.com prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi zacházeno v souladu se zákonem č. . 122/2013 Z. z.

2. Před nakupováním v obchodě je možné se registrovat Registrace je dobrovolná a slouží pro kupujícího na jako možnost sledovat stav své objednávky . Při registraci a nakupování je nutné poskytnout následující informace o Vás :

  • jméno a příjmení , přesná adresa včetně země ( resp. adresa , která mě být uvedena na faktuře )
  • Vaše e - mailová adresa ( slouží ke komunikaci s Vámi )
  • volitelně další adresy ( pokud si přejete doručit zásilku na jinou adresu než je fakturační)
  • telefonní číslo ( pro rychlejší kontakt s Vámi a také pro dopravce aby Vás mohli kontaktovat při předání zásilky )
  • pokud nakupujete jako firma / živnostník , navíc : obchodní název , IČ a DIČ ( pro vystavení faktury a správné zaúčtování )

Tyto údaje jsou také nutné pro náš účetní a fakturační systém . Své údaje a další nastavení můžete pokud jste registrovali kdykoliv změnit prostřednictvím e - mailu nebo po přihlášení do sekce Přihlášení.

3. Pokud se kupující na stránkách provozovatele registroval po přihlášení do eshopu můžete své osobní údaje editovat či mazat . V případě, že chcete Vaši registraci zcela zrušit stačí poslat e - mail na info@nafotky.sk.

4. Veškeré informace v eshopu nafotky.sk jsou dostupné bez zadávání jakýchkoliv údajů . Jde např. . o obchodní podmínky , popisy produktů , fotografie , informace a dopravě a platbě .... . Pro realizaci objednávky a dodání zboží na Vámi určené místo s Vámi potřebujeme komunikovat a znát výše uvedené údaje které získáme s Vaším souhlasem při Vaší registraci nebo nákupu.

5. Kupující , odesláním Kompletně vyplněné objednávky bere na vědomí, že Prodávající uzavřením Smlouvy získal osobní údaje o Kupujícím , a to : jméno , příjmení, adresa trvalého, popřípadě přechodného bydliště, pokud jsou shodné s adresou pro doručení Zboží nebo místo podnikání, které také může být shodné s trvalým bydlištěm či přechodným bydlištěm , telefonní číslo a adresa elektronické pošty, případně i číslo bankovního účtu. Kupující bere na vědomí , že účelem zpracování jeho osobních údajů Prodávajícím je zajistit plnění závazků vyplývajících ze Smlouvy.

6. Vaše objednávky jsou shromažďovány . Je to nutné kvůli zajištěnu dodávek , vyřizování reklamací a rovněž slouží ik vaší zpětné kontrole. Informace o nákupech jsou ukládány v bezpečné databázi a nejsou poskytovány třetí straně.

7. Během Vaší návštěvy jsou na našem serveru uchovávány dočasné informace , které jsou potřebné pro správné fungování obchodu ( např. co jste vložili do nákupního košíku , kdy jste na stránku přišli , odkud jste na stránku přišli ).

8. Vaše osobní údaje nezveřejňujeme , nezpřístupňují , neposkytujeme žádným jiným subjektům , s výjimkou organizací, s nimiž je spolupráce nezbytná pro správné vyřízení Vaší objednávky . Jsou to zejména banky ( v některých případech poskytnutí Vašeho jména ) , doručovatelské služby (adresa na dodání ). Tyto údaje jsou však vždy poskytnuty jednorázově pro vybavení Vaší konkrétní objednávky . Databázi osobních údajů chráníme před jejich poškozením , zničením , ztrátou a zneužitím.

9. Odesláním objednávky kupující uděluje prodávajícímu v souladu se zákonem č. . 122/2013 CFU o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených v objednávce za účelem vyřízení objednávky a dodání zboží, a to na dobu nezbytnou pro plnění smlouvy prodávajícím . Poskytnutí osobních údajů kupujícím je dobrovolné . Kupující má právo svůj souhlas odvolat , a to písemnou formou na adresu sídla prodávajícího . Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu kupujícím prodávajícímu a údaje budou následně vymazány . Kupující má dále práva dle § 20 zákona č. . 122/2013 Z. z . , ve znění pozdějších předpisů , tj. především právo na informace o stavu zpracování svých osobních údajů , právo na odpis osobních údajů , které jsou předmětem zpracování , právo na opravu nesprávných nebo neaktuálních osobních údajů v průběhu zpracování , právo na likvidaci osobních údajů, pokud byl splněn účel jejich zpracování , právo na základě bezplatné písemné žádosti namítat vůči využívání svých osobních údajů pro marketingové účely.

10. Provozovatel může třetím stranám nebo veřejnosti poskytnout souhrnné statistické informace o zákaznících, návštěvnosti , obratu a další údaje, avšak na základě nich nelze nijak identifikovat jednotlivé zákazníky .

11. Kupující bere na vědomí, že Prodávající zpracovává osobní údaje Kupujícího také za účelem plnění případných povinností podle zvláštních předpisů ( např. zákon č. . 301 / 2005 Sb . Trestní řád , ve znění pozdějších předpisů, zákon č. . 171 / 1993 Sb . o Policejním sboru ve znění pozdějších předpisů , zákon č. . 297/2008 Sb. ochraně proti legalizaci výnosů z trestné činnosti ao změně některých zákonů).

12. Kupující výslovně souhlasí s tím, aby Prodávající i po ukončení Smlouvy dále vedl ve svém informačním systému osobní údaje Kupujícího na dobu 2 let , a to pro případ dalšího uzavření Smlouvy, aby Kupující mohl být Prodávajícím identifikován jako stálý zákazník , a aby Prodávající , v případě že bude nabízet zvýhodněné podmínky prodeje zboží , tyto mohl Kupujícímu nabídnout.

13. Kupující uděluje svůj souhlas s tím , že mu Prodávající bude na schránku elektronické pošty uvedené v Kompletně vyplněné objednávce zasílat obchodní informace o novinkách ze své nabídky a zároveň s tím , že Prodávající může použít informace o Kupujícím ( s výjimkou zpřístupňování nebo zveřejňování osobních údajů ) , pro své marketingové účely.

14. Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás a vašich nákupech za výše stanovených podmínek.

XI . Společná a závěrečná ustanovení

1.Právo vztahy z této Smlouvy se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku . Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je uzavřena jako Kupní smlouva podle § 409 a násl . Obchodního zákoníku , přičemž v souladu s ustanoveními § 263 Obchodního zákoníku v případě kolize dispozitivních ustanovení obchodního zákoníku s ustanoveními této Smlouvy mají přednost ustanovení této Smlouvy a těchto VOP.

2.Príslušné obecně závazné právní předpisy určené k ochraně Spotřebitele ( zejména , ale ne výlučně Zákon na ochranu spotřebitele při podomním a zásilkovém prodeji ) nejsou tímto dotčena.

3.Zmluvné strany se dohodly, že jakékoli použití obsahu - částí nebo celku webové stránky Prodávajícího , zejména rozmnožování a šíření textů , obrázků, fotografií či ukázek jakýmkoliv mechanickým nebo elektronickým způsobem je bez písemného povolení od Prodávajícího zakázáno.

4.U právní vztahy vyplývající ze Smlouvy a VOP platí právo Slovenské republiky , a to i v případě , pokud by byl Kupující cizincům, nebo pokud by se zboží dodával na území jiného státu.

5. Prodávající je oprávněn jednostranně tyto VOP změnit . Změna VOP se považuje za změnu smluvních podmínek . Prodávající oznamuje změnu VOP na své webové stránce, přičemž smluvní strany se dohodly, že oznámení o změně VOP se považuje za doručené Kupujícímu patnáctým dnem ode dne zveřejnění nových VOP na webové stránce Prodávajícího . V případě uvedené změny poskytne Prodávající Kupujícímu na požádání VOP platné a účinné v okamžiku odeslání Kompletně vyplněné objednávky.

6. V případě, že jakékoliv ustanovení těchto VOP je nebo se stane neplatným , neúčinným a / nebo nevykonatelným , není tím dotčena platnost, účinnost a / nebo vykonatelnost ostatních ustanovení těchto VOP , pokud to nevylučuje ve smyslu příslušných právních předpisů samotná povaha takového ustanovení . Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po tom, jak zjistí, že některé z ustanovení Smlouvy nebo těchto VOP je neplatné , neúčinné a / nebo nevykonatelné , nahradit dotčena ustanovení ustanovením novým platným ustanovením, jehož obsah bude v co největší míře plnit účel původního ustanovení.

7. Nedílnou součást této Smlouvy tvoří: Kompletně vyplněná objednávka a tyto VOP.

8. Prodávající je oprávněn poskytovat slevy na jednotlivé položky zboží podle svého uvážení , případně je poskytnout v rámci marketingové akce zdarma . Na slevu nebo akci není právní nárok a nelze je vymáhat soudní cestou . Všechny slevy se uplatňují z platných cen jednotlivých položek zboží uvedených na webové stránce Prodávajícího.

9. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 351 odst. . 1 Obchodního zákoníku v platném znění dohodly, že po odstoupení od Smlouvy způsobujícím její zánik , zůstává zachována platnost a účinnost ustanovení týkajících se cen ve smyslu těchto VOP . Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 351 odst. . 2 Obchodního zákoníku v platném znění dohodly, že jsou povinny vrátit si peněžitá plnění , avšak nikoli spolu s úroky.

10. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 263 Obchodního zákoníku dohodli na vyloučení působnosti § 385 Obchodního zákoníku.

11. Smluvní strany se dohodly , že Kupující není oprávněn převést bez předchozího souhlasu Prodávajícího žádná práva a povinnosti vyplývající mu z této Smlouvy a VOP na třetí osobu . Za převod práv a povinností se považuje i změna v jménu a příjmení u fyzických osob nebo obchodním jménem / názvech subjektů při právnických osobách Kupujícího v administrativním rozhraní určeném na správu a odeslání objednávky.

12. Smluvní strany se dohodly , že vzájemná komunikace probíhá zejména , ale ne výlučně formou elektronické komunikace, a to přednostně formou zpráv elektronické pošty , pokud není v těchto VOP uvedeno, že na určitý úkon se vyžaduje písemná forma . Za tímto účelem Kupující v plném rozsahu odpovídá za funkčnost své schránky elektronické pošty uvedené v Kompletně vyplněné objednávce. Veškeré informace , jejichž odeslání prokáže v případě sporu Prodávající , se považují za řádně doručené , a to počínaje pátým dnem ode dne odeslání takové informace.

13. Ve smyslu § 263 Obchodního zákoníku se strany dohodly, že odchylně od ustanovení § 330 Obchodního zákoníku je Prodávající oprávněn v případě, že Kupujícím poskytnuté plnění nestačí na splnění všech resp. celého splatného závazku Kupujícího, určit, který závazek resp. jeho část je Kupujícím splněna.

14. Obě smluvní strany prohlašují, že obsah Smlouvy a těchto VOP jsou jim jasné, určité a srozumitelné a zavazují se je plnit. VOP ztrácejí platnost a účinnost dnem nabytí platnosti a účinnosti nových VOP . Všechny Smlouvy , jakož i jiné dohody, jejichž předmětem je dodání zboží Prodávajícím , které byly uzavřeny před účinností těchto VOP a spravovaly se dosavadními podmínkami , se od data platnosti a účinnosti těchto VOP řídí těmito VOP a považují se za Smlouvu podle těchto VOP .

15. Text VOP ve slovenském jazyce je závazný a má přednost pro zněním VOP vyhotovených v jiném jazyce.

16. Kupující odesláním Kompletně vyplněné objednávky potvrzuje , že se seznámil se zněním těchto VOP.

17. Definice obsahu slov a slovních spojení začínajících v textu této smlouvy a ve VOP velkým písmenem je definována v článku I. VOP

18. Tyto VOP byly zveřejněny na webové stránce Prodávajícího a nabývají platnosti a účinnosti 21.12.2013.

UPOZORNĚNÍ : Barevnost fotografií je přibližná . Záleží vždy na individuálním nastavení Vašeho monitoru .

 

Novinky z našeho eshopu - blog

NOVINKY - LISTOPAD 2022
NOVINKY - LISTOPAD 2022
Zajímavé listopadové novinky z eshopu. Malé i velké fotoalba. číst celé
NOVINKY - ŘÍJEN 2022
NOVINKY - ŘÍJEN 2022
Je zde říjen a s ním velké množství nových krásných fotoalb. číst celé
NOVINKY - BŘEZEN 2022
NOVINKY - BŘEZEN 2022
Fotorámečky na zeď i na poličku. Všechny novinky již skladem s možností objednat. číst celé

 

 

 

 
 

Jak funguje

zasouvací fotoalbum?

 

Jak funguje

samolepící fotoalbum?

 

Jak funguje

fotorožkový fotoalbum?

 


 

PORADÍME VÁM

1) Jaký fotoalbum si mám vybrat - velikost fotek, vzor, typ, kapacita

2) Ikony při albech - jaký je to vlastně fotoalbum?

3) Zasouvací fotoalbum - jak funguje?

4) Samolepicí fotoalbum - jak funguje?

5) Fotorožkový album - jak funguje?

6) Leporelo - jaký je to album?

7) Vazba fotoablumov - jaké mám na výběr?

8) Jak vybrat fotorámeček - rozměr, umístění, orientace

9) Jak vybrat fotorámeček - materiál

O SPOLEČNOSTI

ROKIJA s.r.o.
Kopčianska 63,
851 01 Bratislava

IČO: 46000500
DIČ: 2023184801

IČ DPH: SK2023184801

 

* Kontakty

* O nás

KONTAKT
(Po-Pa, 8 -16)
© 2011 – 2021 nafotkycz.cz
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz